Διαθέσιμα μαθήματα

Εικόνα μαθήματος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
ΤΕΕΑΠΗ - Προπτυχιακά Μαθήματα

Δ' εξάμηνο, Υποχρεωτικό. 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις για τις κύριες προσεγγίσεις αναφορικά με την εισαγωγή και την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν τα κύρια μοντέλα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες σχετικές με την παιδαγωγική και την εν γένει εκπαιδευτική χρήση των βασικών υπολογιστικών και διαδικτυακών εφαρμογών και περιβαλλόντων.

Εικόνα μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
ΤΕΕΑΠΗ - Προπτυχιακά Μαθήματα

Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ - ΣΤ' εξάμηνο Επιλογής

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών σεναρίων) οι οποίες αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών Πληροφορικής (προγραμματισμός, ρομποτική, λογισμικά γενικής χρήσης, διαδίκτυο).

Εικόνα μαθήματος Στατιστική ΙΙ
ΤΕΕΑΠΗ - Προπτυχιακά Μαθήματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επαγωγικής στατιστικής και την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Βασική επιδίωξη του διδακτικού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν αλλά και να εξοικειωθούν οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες με τους ελέγχους της επαγωγικής στατιστικής για την ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται κατά τη διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Περιγράφει τα βασικά στάδια για την διενέργεια μιας ποσοτικής έρευνας.
  • Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας για την συγκρότηση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος.
  • Διατυπώνει κατάλληλες ερευνητικές υποθέσεις ανάλογα με το ερευνητικό πρόβλημα.
  • Αναγνωρίζει και να εφαρμόζει την βασική διαδικασία ελέγχου υποθέσεων.
  • Εκτελεί βασικές επαγωγικές υπολογιστικές διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων.
  • Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποίησε συνδέοντας τα με το ερευνητικό πρόβλημα.
  • Προσεγγίζει κριτικά σύγχρονα ζητήματα της Εκπαιδευτικής έρευνας.
  • Σχεδιάζει και να υλοποιεί την μελέτη εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγοντας κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία.
Εικόνα μαθήματος Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση
ΤΕΕΑΠΗ - Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία, να εμβαθύνουν στα θεωρητικά και στα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από την χρήση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής πράξης και να αποκτήσουν ικανότητες εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων τα οποία ενσωματώνουν με λειτουργικό τρόπο τις ΤΠΕ.

Προαπαιτήσεις
Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β έτους) και Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην πρώτη σχολική ηλικία (Γ έτους)

Εικόνα μαθήματος Στατιστική Ι
ΤΕΕΑΠΗ - Προπτυχιακά Μαθήματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής και της ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης. Βασική επιδίωξη του διδακτικού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν αλλά και να εξοικειωθούν οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες με την ανάλυση και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται κατά τη διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα στοιχεία παρατήρησης και να διακρίνει το είδος των μεταβλητών σε μια ποσοτική έρευνα.
 • Υπολογίζει βασικά περιγραφικά στατιστικά και να δημιουργεί πίνακες συχνοτήτων.
 • Επιλέγει και να σχεδιάζει κατάλληλο γράφημα για την παρουσίαση της κατανομής των τιμών μιας μεταβλητής.
 • Περιγράφει τη σχέση δύο μεταβλητών ανάλογα με το είδος των μεταβλητών.
 • Εκτελεί βασικές διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων σε υπολογιστικό περιβάλλον.
 • Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποίησε συνδέοντας τα με το ερευνητικό ερώτημα.
 • Σχεδιάζει την μελέτη εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγοντας κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία.
Εικόνα μαθήματος Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία
ΤΕΕΑΠΗ - Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα. 

Προαπαιτήσεις
Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β’ έτους) 

Εικόνα μαθήματος Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση
ΤΕΕΑΠΗ - μεταπτυχιακά μαθήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται α) της ένταξης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία, της γνωριμίας με τις βασικές έννοιες και της εμβάθυνσης στα θεωρητικά και στα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής πράξης και β) της υπολογιστικής υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, της εισαγωγής στις βασικές έννοιες και της ανάλυσης των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης υπολογιστικών περιβαλλόντων για την ανθρώπινη μάθηση.

Εικόνα μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία
ΤΕΕΑΠΗ - μεταπτυχιακά μαθήματα

Το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής (έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές). Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ): ιστορική εξέλιξη, παρουσίαση, ανάλυση. Διδακτική προσέγγιση της Πληροφορικής (δομημένος και οντοκεντρικός προγραμματισμός) και των ΤΠΕ (λογισμικά γενικής χρήσης, διαδίκτυο) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων.

Εικόνα μαθήματος Μεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές προσεγγίσεις
ΤΕΕΑΠΗ - μεταπτυχιακά μαθήματα

Σκοπός του διδακτικού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν αλλά και να εξοικειωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τις μεθόδους ανάλυσης ερευνητικών ποσοτικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται κατά τη διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων.

Κατά τη διάρκεια των διδακτικών συναντήσεων θα παρουσιαστεί το περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων SPSS και οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων.

Εικόνα μαθήματος Augmentor_Course
ΤΕΕΑΠΗ: Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Δ' εξάμηνο, Υποχρεωτικό. 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις για τις κύριες προσεγγίσεις αναφορικά με την εισαγωγή και την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν τα κύρια μοντέλα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες σχετικές με την παιδαγωγική και την εν γένει εκπαιδευτική χρήση των βασικών υπολογιστικών και διαδικτυακών εφαρμογών και περιβαλλόντων.

Εικόνα μαθήματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΕΑΠΗ: Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των συμμετεχόντων / ουσών στις σύγχρονες εξελίξεις της ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας(αυτές που ονομάζονται αναδυόμενες τεχνολογίες), στην οικοδόμηση ικανοτήτων προγραμματισμού με χρήση απλών εκπαιδευτικών γλωσσών (όπως το ScrathJrκαι το Scratch)και στην ανάπτυξη ικανοτήτων ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων / ουσών στο διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται α) της ένταξης και της ενσωμάτωσης των πλέον σύγχρονων ψηφιακών περιβαλλόντων και τεχνολογιών στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία και της κατανόησης των θεωρητικών και των μεθοδολογικών ζητημάτων που προκύπτουν από την χρήση τους στην εκπαιδευτική πράξη και β) της γνωριμίας με ένα σημαντικό πεδίο της πληροφορικής επιστήμης που σχετίζεται με την ανάπτυξη ικανοτήτων προγραμματισμού και υπολογιστικής σκέψης, οι οποίες αποτελούν σήμερα βασικές ικανότητες του 21ουαιώνα και εντάσσονται σταδιακά στα προγράμματα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως κύριες συνιστώσες της εγκύκλιας γνώσης των αυριανών πολιτών.


Εικόνα μαθήματος Προγραμματισμός με το ScratchJr για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης
ΤΕΕΑΠΗ: Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και σκοπός του είναι να τους εισαγάγει σε βασικές έννοιες προγραμματισμού με το περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού ScratchJr.

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό μάθημα, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού και να αναπτύξουν την προγραμματιστική ικανότητα στους μαθητές τους. 

Εικόνα μαθήματος Προγραμματισμός με το ScratchJr για εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης
ΤΕΕΑΠΗ: Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και σκοπός του είναι να τους εισαγάγει σε βασικές έννοιες προγραμματισμού με το περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού ScratchJr. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό μάθημα, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού και να αναπτύξουν την προγραμματιστική ικανότητα στους μαθητές τους.